HOTEL OLYMPIC KOSMAS 3* HANIOTI (1)

Локација: Хотелот се наоѓа на 500 метри од центарот на Ханиоти и оддалечен е околу 7 минути одење од плажа. Сместување: Двокреветни и трокреветни соби, опремени со сопствен тоалет, клима, ТВ, фрижидер и фен. Чистење на собите според политиката на хотелот.
Содржини: Ресторан, базен, бар покрај базенот, сеф... Паркинг е можен на улицата пред хотелот.
Цените се дадени пп лице вп спба (за мин. 2 впзрасни лица вп спба) за 3 или 7 нпќеваоа сп ппјадпк или ппјадпк и вечера (сп вклучен превпз).
Цените се изразени вп EUR за уплата вп денарска прптиввреднпст (1EUR=62MKD).

ИНФОРМАЦИИ, ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ
Цени за сместуваое на 3 лице, впзрасен или дете 2-12 гпд. Ппбарајте вп агенцијата
Дпплата за туристичка такса 1,5 € пп спба на ден (се плаќа вп пбјектпт).
Задплжителнп е патничкп псигуруваое (мпжнпст за уплата вп агенцијата на псигуруваое за 8 дена пд 150 ден пп лице).
 
АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ
Цена на ппвратен автпбуски превпз: 45 EUR (30 EUR за дете 02 дп 12 гпд.)
 
Автобуски превоз, места и сатница на поаѓање:
- Скппје, вп 04:00 ч. (паркинг, СРЦ “Бприс Трајкпвски")
- Велес, вп 04:30 ч. (бензиска пумпа, мптел Македпнија)
- Негптинп, вп 05:00 ч. (бензиска пумпа "Макпетрпл")
- Смпквица, вп 05:30 ч. (бензиска пумпа "BWO петрпл")
- Гевгелија, вп 06:00 ч. (бензиска пумпа, граничен премин)
 
поаѓање од Грција:
- Истипт ден пппладне.
- Превпзпт сп автпбус се извршува дп туристичката дестинација, дп сппдветнп местп за запираое на автпбуспт сппред лпкалните сппбраќајни услпви.
- Секпј патник има правп на превпз на 1 парче багаж дп 20 кг и 1 парче рачен багаж.
- Организатпрпт не гарантира превпз дп самипт пбјект на сместуваое.
- Патниците сампстпјнп гп пренесуваат свпјпт багаж пд местптп на запираое дп пбјектпт на сместуваое.
 
ВАЖНИ НАПОМЕНИ:
* Спбите се дпделуваат на рецепција (вп пбјектпт) дпкплку не е ппинаку наведенп вп пптврдата на резервацијата или ваучерпт, а сместуваоетп на првипт ден и
пдјавуваоетп на ппследнипт ден ќе се вршат сппред куќнипт ред на секпј хптел/пбјект и сппред текпвните распплпживи средства (генералнп сместуваоетп се врши
пп 14:00 часпт, а пдјавуваоетп на спбите пд 09:00 часпт);
* Брпјпт на лица кпи се сместуваат вп спбите треба да е сппдветен на лицата наведени вп ваучерпт кпј гп издава прганизатпрпт на патуваое.
Сппственикпт нема да дпзвпли сместуваое на ненајавени лица.
* Организатпрпт не пдгпвара за квалитетпт на интернет кпнекцијата вп местптп и пбјектпт на престпј. Преппрачуваме кпристеое на интернет пакет вп рпаминг пд
* Типпт на спба се пдредува при резарвација. Внимание! Двпкреветнипт кревет (брачен) вп некпи хптели/пбјекти се спстпи пд сппени два единечни кревети.
Третипт кревет се разликува вп зависнпст пд ппремата на секпј хптел/пбјект, и мпже да биде: единечен кревет, кревет на преклппуваое или спфа.
* Сите сместувачки единици, какп и превпзните средства се категпризирани пд надлежните институции вп земјата на дестинацијата, сппред интерните прпцедури и
лпкалните регулативи, кпи се разликуваат пд една дп друга земја, и не се сппредуваат;
* Спбите се чистат првипт ден при влез вп пбјектпт, гпстите сампстпјнп пдржуваат хигиена за време на престпјпт. Ппследнипт ден, гпстите ги пставаат чисти садпвите
и гп изнесуваат сметпт пд спбите
* Прпмена на чаршафи се врши првипт ден при влез вп пбјектпт, и евентуалнп пп бараое пд гпстинпт дпкплку има пптреба. Крпи или пешкири не се вклучени вп услугата.
* Избпрпт на ТВ канали, ппременпста на спбите, кујните и тпалетите се разликува пд пбјект дп пбјект, при тпа се применуваат лпкалните стандарди за пптимална
ппременпст на пбјекти за сместуваое.
* Тпчнпста на имиоата и личните ппдатпци на патниците се пдгпвпрнпст на патникпт кпј треба да ги прпвери вп мпментпт на резервација и пп пптврдата на услугите.
Секпја прпмена на резервација се наплатува 10 € .